تیتر سه زیرسرویس

  • تالاب جازموریان خاستگاه ملخ های مهاجر

    تالاب جازموریان خاستگاه ملخ های مهاجر

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: در سنوات گذشته تالاب جازموریان، خاستگاه این گونه ملخ بوده است و امسال نیز به دنبال بارندگی ها مراتع جازموریان سرسبز شده اند و هم اکنون این گونه ملخ در این مراتع هستند.