تیتر سه زیرسرویس

  • بازار سنتی چابهار

    بازار سنتی چابهار

    بازار سنتی چابهار از بازارهای قدیمی است که در آن صنایع دستی مثل سوزن دوزی و لوازم مورد نیاز آن، پارچه های مناسب برای لباس های هندی و پاکستانی ارائه می شود.